Tato stránka shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany webové stránky www.chalupasnu.cz. Kontaktní údaje správce naleznete na konci této stránky.

Web www.chalupasnu.cz postupuje při zpracování osobních údajů v souladu Nařízením (EU) č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Cookies

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webové stránky www.chalupasnu.cz

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webové stránky www.chalupasnu.cz.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Naše společnost nezpracovává osobní a další údaje uživatelů našich služeb jinak, než k legitimním účelům připuštěným právním řádem, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Není-li v podmínkách služby určeno jinak, pak jsou obvykle tyto údaje využívány, pokud se jedná o registrační údaje:

· k plnění uzavřené smlouvy

pokud se jedná jak o tyto, tak ostatní údaje, pak vzhledem k jejich charakteru také:

· k ochraně našich práv či práv třetích osob (pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)

· statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)

· měření návštěvnosti našich stránek

· zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji

· zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu

· pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)

· v přiměřeném rozsahu k remarketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení.

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech.

Jaký je tzv. právní základ zpracování?

Ve smyslu Nařízení musíme vždy identifikovat tzv. právní základ zpracování. Tím je buď

· plnění smlouvy (u služeb s registrací), nebo

· tzv. oprávněný zájem naší společnosti daný zájmem na plnění výše uvedených ostatních účelů.

Pokud budeme údaje zpracovávat ke splnění našich povinností podle Nařízení a vedení účetní evidence, bude právním základem zpracování

· plnění zákonné povinnosti

Jaké údaje zpracováváme a jak dlouho?

Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně Vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat:

· jméno a příjmení

· e-mail

· věk

· pohlaví

· přezdívku

· použité heslo (které je zabezpečeno uložením ve formátu hash).

V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat určité další informace, například

· název poskytovatele internetových služeb

· adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, resp. činíte úkony v jejich rámci (např. zadání diskuzních příspěvků)

· datum a čas přístupu k těmto službám

· základní geografickou lokaci Vašeho poskytovatele internetových služeb apod.

Veškerá data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje zpracovávané webovou stránkou www.chalupasnu.cz na základě souhlasu uživatele jsou zpracovávány do odvolání souhlasu; náš web však může i po odvolání souhlasu některá taková data zpracovávat, pokud k tomu má jiný zákonný důvod (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům). Toto následné zpracování obvykle trvá po dobu cca 4 let.

Vždy si prosím také podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde mohou být uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Údaje pro účely vedení účetní evidence ukládáme obvykle 10 let po skončení roku, v němž jsme je získali, resp. v němž došlo k dané účetní operaci.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (I) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (II) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (III) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (IV) obvyklých postupů na trhu a (V) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Webová stránka www.chalupasnu.cz může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele. Webová stránka www.chalupasnu.cz zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro web www.chalupasnu.cz (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, rozesílání e-mailů), provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných webovou stránka www.chalupasnu.cz, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb webu www.chalupasnu.cz. Osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek www.chalupasnu.cz.

Na vyžádání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy v zákonem stanovených případech. Údaje získané v rámci remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat.

Služby třetích stran na webových stránkách

Webové stránky www.chalupasnu.cz umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách www.chalupasnu.cz. Web www.chalupasnu.cz nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany těchto služeb a aplikací. Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Facebook

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete webu www.chalupasnu.cz dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

V rámci facebookových profilů naší společnosti o Vás můžeme získávat určité informace, např. pokud reagujete na obsah námi na tyto profily umístěný. Tyto informace obvykle nijak dále nevyužíváme nad rámec toho, za jakým účelem jste nám tyto informace poskytli či nás kontaktovali. Pro podrobnosti o ochraně osobních údajů v rámci služby Facebook prosím konzultujte podmínky těchto služeb na https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

Obchodní sdělení

Upozorňujeme, že údaje námi získané v souvislosti s Vaší registrací o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) mohou být využívány za účelem nabízení obchodu a služeb webu www.chalupasnu.cz, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Předáním informace o Vaší e-mailové adrese získává www.chalupasnu.cz možnost zasílání obchodních sdělení www.chalupasnu.cz (newsletterů a obchodních nabídek dané služby) elektronickými prostředky na tyto adresy, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak a to až doby, kdy s takovým užitím vyslovíte nesouhlas. Pro vyslovení nesouhlasu je možné využít níže uvedené kontaktní údaje.

Údaje o tom, jak jsme získali možnost zpracovávat Vaše údaje pro zasílání výše uvedených sdělení, texty zaslaných sdělení a údaje o tom, kdy jste s tím vyslovili nesouhlas či souhlas odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu poté, kdy budete z databáze pro zasílání obchodních sdělení vyřazeni a to za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám obchodní sdělení zasílali.

Poučení o zpracování osobních údajů

Webové stránky www.chalupasnu.cz také používají cookies a jiné síťové identifikátory.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení (EU) č. 2016/679 můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

· V této souvislosti budou údaje dále používány k

· evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů www.chalupasnu.cz

· pro statistické účely

· další rozvoj služeb www.chalupasnu.cz

· k vymáhání pohledávek

· k ochraně práv www.chalupasnu.cz a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností.

Údaje (zejména získané z komunikace s účastníkem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem

· IT bezpečnosti www.chalupasnu.cz

Základní identifikační údaje účastníků a případně údaje budou používány pro účely

· přímého marketingu (tedy pro zasílání nabídek na další obdobné produkty a služby www.chalupasnu.cz e-mailem, telefonem či poštou)

Dále budou osobní údaje užívány webem www.chalupasnu.cz za účelem

· plnění jejích právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy, či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů účastníka oprávněný zájem webu www.chalupasnu.cz (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj služeb www.chalupasnu.cz a ochranu práv www.chalupasnu.cz a třetích osob, přímý marketing), má účastník z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude www.chalupasnu.cz takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy účastníka nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může účastník vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. V emailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by www.chalupasnu.cz neměla údaje zpracovávat.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv) je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který ve zprávě bude obvykle za tímto účelem připojen. Při telefonickém kontaktu prosím sdělte tuto informaci operátorovi. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby www.chalupasnu.cz takové údaje i nadále zpracovávala.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému. Web www.chalupasnu.cz bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude www.chalupasnu.cz zpracovávat ve své kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany účastníka je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude účast v soutěži umožněna a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).

Web www.chalupasnu.cz dále může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem účastníka. Web www.chalupasnu.cz zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných www.chalupasnu.cz, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Cookies v rámci služeb www.chalupasnu.cz

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Využívání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a jsou v něm ukládána a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a: k uložení osobních nastavení nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

K čemu můžeme cookies používat?

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si můžeme otestovat parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení přehrávače videa.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde: https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html

Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku navštíví opakovaně sto tisíc lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.

Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na ni.

K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení, které zároveň mohou sloužit k omezení vícenásobné registrace.

K reklamním účelům

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. 

Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto cookies obvykle nedokáží číst ani zapisovat. V některých případech ale jsou výše uvedené systémy využívány k tomu, aby se Vám zobrazovala naše reklama v těchto systémech.

Jiné cookies zase slouží k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů (remarketing). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Data z remarketingu používáme jak my, tak reklamní systémy k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení jak v rámci našich stránek, tak v rámci stránek jiných provozovatelů. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek.

V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.
Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde
Z používání určitých cookies se můžete odhlásit na výše uvedených stránkách nebo na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:
Chrome
Edge
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
U prohlížečů Chrome a Mozilla Firefox můžete pro správu cookies využít také kombinaci tlačítek „[Ctrl + Shift + Delete]“.

Poučení o Vašich zákonných právech podle Nařízení:

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

a) požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

b) požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 Nařízení),

c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.

d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,

e) získat osobní údaje, které se Vás týkají a

1. které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo

2. které zpracováváme pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

f) máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (I) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (II) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.